DataPolarna i Skellefteå AB

SawInfo ur ett produktionsperspektiv

Kåge Såg, strax norr om Skellefteå, ägs av Norra Skogsägarna. Sågen, som har en årsproduktion på cirka 170 000 m3, är specialiserad på produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet. Anläggningen har stor kapacitet för kundanpassning genom bland annat torkning, hyvling och fingerskarvning. Råvaran handlar om högklassig fura och gran från Västerbotten och Norrbotten. Kåge Såg har cirka 75 anställda.

På Kåge Såg har man använt SawInfo under ett par år och har mycket positiva erfarenheter.

Per Boman är produktionsplanerare och den som var med och införde SawInfo i produktionen.

- Vi funderade under ett par år hur vi skulle få bättre överblick över vår hantering av virkespaket vid lagring och utlastning. Vi hade väl en ganska god ordning och reda i grunden redan tidigare, men vi var inte helt nöjda. Vi bestämde oss för att investera i SawInfo och fick vi ett helt annat arbetssätt, som gett oss oerhörda tidsvinster. Numera har vi total kontroll över lager, var alla virkespaket finns och kanske främst en mycket rationellare hantering vid utlastning.


- Som produktionsplanerare får jag en helt annan koll på arbetet än tidigare.

Stora tidsvinster

Per berättar att man gör de största tids- och hanteringsvinsterna vid utlastning, där man dels kan optimera lasterna på ett helt annat sätt än tidigare och dels mycket snabbare hitta de paket som ska lastas.

I varje truck finns en datorskärm där truckföraren har total koll på var de olika virkespaketen finns lagrade. Det gör att de i förväg kan ta fram och ställa samman dem inför utlastningen. De kan även få meddelanden om när lastbilen är på väg in i området och är redo för utlastningen.

- Sammantaget gör detta att vi numera har färre lastbilar som ska lastas och transportera våra produkter. Där gör vi årligen en rejäl kostnadsbesparing.

Mycket bättre överblick

Eftersom SawInfo går att koppla till sågens order-, lager- och faktureringssystem skapar det en överblick som flera funktioner inom företaget har stor nytta av.

- Som produktionsplanerare får jag ju en helt annan koll på arbetet än tidigare. Och truckförarna kan enkelt kommunicera med varandra och hjälpa varandra när det kanske krävs extrainsatser på ett speciellt ställe i produktionen. Vi kan mycket snabbare än tidigare flytta truckar och andra maskiner inom sågverksområdet, och även på detta sätt göra stora tidsbesparingar.

Idag arbetar ett 20-tal truckförare med SawInfo. I grunden har de genomgått en utbildning kring hur programmet fungerar, men mycket handlar också om att de internt lär varandra och blir bättre på hur man på bästa sätt använder SawInfo som ett verktyg för att både förenkla sitt arbete, samtidigt som man kortar körsträckorna.

- Eftersom alla virkespaket id-märks så vet vi också produktionsdatum på varje paket. Vi kan ta fram listor på bland annat produktionsdatum och på så sätt håller vi också kontroll på att det äldsta virket alltid levereras först och inte blir över.

All information finns samlad

Tidigare skrev truckförarna för hand upp en lista på alla virkespaket de lagrat, sedan överförde de allt till en dator. Och här fanns det alltid en risk att det kunde uppstå fel. Även vid skiftbyten kunde det uppstå fel om truckförarna glömde att skriva exakta rapporter och överlämna korrekt information mellan varandra.

- Vi har i princip eliminerat alla möjligheter till att leveransfel ska kunna uppstå, säger Per.

Med införandet av SawInfo har man på Kåge Såg även fått fullständig spårbarhet av varje virkespaket. Vid en eventuell reklamation underlättar det arbetet, då man enkelt kan följa pakets väg från det lämnar produktionslinjen tills det lämnar sågen.

Inventeringen går mycket snabbare

En annan funktion som Per sätter högt värde på är inventeringsmöjligheterna.

- Med hjälp av inventeringsmodulen som finns i SawInfo får vi tillgång till en löpande inventering. Tidigare fick vi lägga massor av tid på att göra ett manuellt inventeringsarbete, som kan bli rätt omfattande på en såg av vår storlek. Nu kan vi göra inventeringar löpande på ett mycket enkelt sätt. Även där har vi en tidsvinst som är oerhört värdefull.

Per värdesätter också samarbetet med DataPolarna som utvecklar SawInfo.

- De har varit mycket lyhörda för våra önskemål och behov. Vi har tillsammans kunnat skräddarsy och anpassa SawInfo för att ge oss maximal nytta av programmet. Och vi är glada att vi fått vara med i viktiga delar av utvecklingsarbetet.

Stora utvecklingsmöjligheter

Med alla tidsvinster som man på Kåge Såg kunnat göra skulle man kunna tro att man tagit möjligheten att minska på antalet truckar och förare. Men man har valt att gå en annan väg.

- Att truckarbetet blivit effektivare är positivt på många sätt, bland annat sparar vi avsevärda mängder drivmedel, men dessutom kan vi styra våra resurser inne på sågområdet på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Med SawInfo har vi skapat bra resurser för att utveckla vår produktionsverksamhet i framtiden. Med nuvarande antal truckar och chaufförer klarar vi oss långt vid en utökad produktion och vi står väl rustade både personellt och maskinellt inför framtiden. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med SawInfo, bland annat på utlastningsdelen och på sikt ska vi nog också koppla in en torkmodul i systemet.

Per ser även att införandet av SawInfo har blivit ett lyft för truckförarna, som nu tycker att de fått ett mer modernt arbetssätt som förenklar deras arbete och gör deras arbetsdag lite enklare.


- Numera har vi total kontroll över lager, var alla virkespaket finns och kanske främst en mycket rationellare
hantering vid utlastning.


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev